top of page

Lessons

Prayer Level 1

Prayer Level 1:

Icons-04.png

  Module 1:

Prayers

 1. Shanti Mantra

 2. Kara Darshanam

 3. Bhumi Namaskaram

 4. Snanat Prak

 5. Bhojanam Prak

 6. Dipa Darshanam

 7. Ganesha Sloka

Sri Nama Ramayanam

Bala Kandam - 1 to 11 

Preparatory Steps for Performing a Puja

Estimated number of sessions - 12

Module 2:

Prayers

 1. Guru Vandanam

 2. Svasti Patah

 3. Adhyayanat Prak

 4. Kshama Sloka

 5. Sayana Samaye

 6. Sri Lakshmi

 7. Sri Sarasvati

 8. Sri Devi

Sri Nama Ramayanam

Bala Kandam - 12 to 22 

The Sixteen-Step Puja: First 8 Steps

Estimated number of sessions - 12

  Module 3:

Prayers

 1. Sri Shivah

 2. Sri Vishnuh

 3. Sri Ramah

 4. Sri Krishnah

 5. Sri Hanuman

 6. Sri Hayagriva

 7. Mrtyunjaya Mantra

Sri Nama Ramayanam

Ayodhya Kandam  

The Sixteen-Step Puja: Final 8 Steps

Estimated number of sessions - 12

Age: 5 yrs and above

Bhagavad Gita Chanting

Bhagavad Gita Chanting:

Icons-03.png

Age: 5 yrs and above

Learning to chant the Bhagavad Gita Slokas with the right pronunciation and metre. We will start with the First Chapter and work towards learning to chant all the 18 Chapters. 

Prayer Level 2

Prayer Level 2:

icon new-02.png

Module 1:

1.    Ganesha Pancharatnam

2.    Shiva Panchakshari

3.    Guru Vandhanam

4.    Lingashtakam

5.    Mahalakshmi Ashtakam

6.    Navagraha Stotram

7.    Krishnashtakam

8.    Sarada Stotram

9.    Arathi Mantra

10.  Bhagavat Gita - Dhyana Sloka

Module 2:

1.    Ganesha Stvah

2.    Aigiri Nandhini (1 - 10)

3.    Guru Stotram

4.    Dashavatara Stotram

5.    Madhurashtakam

6.    Hanuman Chalisa

7.    Vaidyanatha Ashtakam

8.    Dhakshinamurthi Stotram

9.    Apadhudaraka Stotram

10.  Aditya Hridayam

bottom of page